2020-05-21
P2B: Nowe wymagania dla pośredników w eCommerce, cz. 1

Do 12 lipca przedsiębiorcy prowadzący serwisy internetowego pośrednictwa w sprzedaży oraz wyszukiwarki internetowe mają czas na dostosowanie warunków użytkowania swoich platform do nowych wymogów. Od tego dnia bowiem zaczynają być stosowane przepisy unijnego rozporządzenia, które zmierzają do wzmocnienia pozycji przedsiębiorców korzystających z tych platform do sprzedaży swoich towarów i usług, w relacjach z dostawcami tych platform (tzw. relacje P2B).

Współautorami tekstu są Błażej Grochowski i Agnieszka Sagan-Jeżowska

Kto podlega rozporządzeniu P2B?

Przepisy rozporządzenia (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Rozporządzenie P2B) wymagają dostosowania warunków przez przedsiębiorców, którzy świadczą usługi pośrednictwa internetowego lub dostarczają wyszukiwarki internetowe. O ile definicja wyszukiwarki internetowej nie budzi raczej wątpliwości – należy jednakże zauważyć, że definicja jest neutralna pod względem technologicznym, stąd obejmuje wszelkie usługi cyfrowe, ale również zapytania głosowe – o tyle bardziej złożonym pytaniem jest, kto spełnia definicję dostawcy „usługi pośrednictwa internetowego”?

„Pośrednictwem internetowym” są usługi polegające na umożliwieniu przedsiębiorcom oferowania towarów lub usług konsumentom z zamiarem ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich między tymi przedsiębiorcami a konsumentami, niezależnie od tego, gdzie te transakcje są ostatecznie zawierane. Świadczenie tej usługi odbywa się na podstawie stosunków umownych między dostawcą a przedsiębiorcą oferującym towary i usług konsumentom (tzw. użytkownik biznesowy).

Okoliczność, że finalna transakcja może być zawarta poza siecią, a nawet nie musi być zawarta w ogóle, a także to, że nie musi się ona łączyć z odpłatnością po stronie konsumenta, powoduje, że katalog podmiotów kwalifikujących się jako dostawcy usług jest szeroki. Obejmuje bowiem nie tylko platformy handlu elektronicznego (np. Allegro, OLX), sklepy z aplikacjami (np. App Store, Google Play, Galaxy Store), czy internetowe serwisy społecznościowe (np. Facebook, Instagram), ale również, np. porównywarki cenowe (np. Ceneo), platformy najmu krótkoterminowego (np. Airbnb), serwisy rezerwacji biletów lotniczych (np. eSky.pl), serwisy rezerwacji wizyt u usługodawców (np. Booksy), wyszukiwarki produktów umożliwiających ich rezerwację (np. gdziepolek.pl).

Usługa pośrednictwa musi jednocześnie spełniać definicję usługi społeczeństwa informacyjnego [tj. usługi normalnie świadczonej za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną, na indywidualne żądanie odbiorcy – patrz dyrektywa (UE) 2015/1535 ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących sług społeczeństwa informacyjnego]. Biorąc pod uwagę orzecznictwo TSUE, jeżeli usługa pośrednictwa stanowi element pomocniczy dla usługi głównej, której nie można świadczyć bez usługi pośrednictwa, nie spełnia ona powyższej definicji. Zatem z uwagi na brak przymiotu usługi społeczeństwa informacyjnego, spod nowego rozporządzenia wyłączone będą aplikacje takie, jak Uber, Uber Eats, Wolt, Pyszne.pl.

Rozporządzenie P2B nie znajduje zastosowania do internetowych usług płatniczych ani do narzędzi reklamy internetowej, giełd reklamy internetowej, które nie są zapewniane w celu ułatwienia inicjowania transakcji bezpośrednich i które nie obejmują stosunków umownych z konsumentami. Niniejsze usługi zostały wyłączone wprost w treści Rozporządzenia P2B.

Ochrona dla użytkowników biznesowych

Celem wprowadzenia rozporządzenia P2B jest zapewnienie przejrzystych warunków współpracy, sprawiedliwego traktowania w porównaniu do innych użytkowników biznesowych, a w konsekwencji również możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń.

Beneficjentami przepisów są przedsiębiorcy (użytkownicy biznesowi) spełniający łącznie następujące przesłanki:

 • Posiadają siedzibę na terytorium UE;
 • Oferują towary i usługi z wykorzystaniem serwisu pośredniczącego w zawieraniu transakcji sprzedaży towarów i usług lub wyszukiwarek internetowych; oraz
 • Towary i usługi oferowane są konsumentom znajdującym się na terytorium UE.

Zatem na poziomie unijnym dostrzeżono problem nieprzejrzystych warunków współpracy dla przedsiębiorców korzystających z usług pośrednictwa internetowego i wyszukiwarek oraz postanowiono zapobiegać takim praktykom. Tym samym ustawodawca podjął decyzję o wzmocnieniu ochrony przedsiębiorców występujących w obrocie profesjonalnym, jednak posiadających słabszą pozycję względem swojego kontrahenta.

Z podobnego założenia wyszedł ustawodawca polski, wprowadzając od 1 stycznia 2021 r. przepisy przyznające osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niektóre uprawnienia konsumenckie – zmiany te dotyczą innego (szerszego) zakresu współpracy, lecz warto wziąć je pod uwagę już teraz przy pracach nad zmianą regulaminów do wymogów Rozporządzenia P2B.

Jakie zmiany wprowadza Rozporządzenie P2B do warunków świadczenia usług pośrednictwa internetowego

Podstawowym wymogiem warunków świadczenia usług zgodnie z Rozporządzeniem P2B jest wymóg transparentności i w tym celu Rozporządzenie P2B wprowadza szereg obowiązków dla dostawców usług pośrednictwa internetowego. W celu zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem P2B dostawcy będą musieli uwzględnić w swoich warunkach świadczenia usług z użytkownikami biznesowymi szereg nowych elementów, m.in.:

 • Określenie podstaw podjęcia przez dostawcę usługi decyzji o zawieszeniu, zakończeniu lub wprowadzeniu ograniczeń w świadczeniu usługi;
 • Zawarcie informacji o wszelkich dodatkowych kanałach dystrybucji, programach partnerskich, z których mogą korzystać użytkownicy biznesowi;
 • Określenie zasad rozwiązania umowy przez użytkowników biznesowych;
 • Zawarcie opisu technicznego i umownego dostępu (lub informację o braku dostępu) do informacji przekazanych lub wygenerowanych przez użytkownika biznesowego, przechowywanych przez dostawcę po wygaśnięciu umowy z użytkownikiem biznesowym;
 • Opis towarów lub usług dodatkowych oferowanych konsumentom przez dostawcę lub podmiot trzeci, np. ofertę rozłożenia płatności na raty, ubezpieczenia, towarów lub usług innych podmiotów powiązanych zakresowo z ofertą użytkownika biznesowego oraz opis tego, czy i na jakich warunkach użytkownik biznesowy może również oferować własne towary i usługi dodatkowe w ramach usług pośrednictwa internetowego;
 • Zawarcie opisu technicznego i umownego dostępu użytkowników biznesowych (lub informację o braku takiego dostępu) do danych osobowych i innych danych, dostarczonych przez użytkowników lub konsumentów na potrzeby korzystania z usługi lub generowanych w wyniku świadczenia usługi;
 • Wskazanie warunków zróżnicowanego traktowania swoich towarów i usług, gdy za pośrednictwem danej platformy dostawca usługi również oferuje towary/usługi konsumentom, w szczególności wskazanie takich warunków w odniesieniu do dostępu do wszelkich danych osobowych lub innych danych, które użytkownicy strony dostarczają na potrzeby korzystania z danej strony lub które są generowane wyniku świadczenia usług przez dostawców, w zakresie dostępu funkcji lub interfejsów technicznych istotnych dla użytkownika biznesowego bezpośrednio powiązanych lub pomocniczych wobec usługi pośrednictwa/wyszukiwarki, a także wynikające z wynagrodzenia pobieranego za korzystanie z usług pośrednictwa/wyszukiwarki;
 • Uzasadnienie (zawierające powody ekonomiczne, handlowe lub prawne) ograniczenia użytkownikom biznesowym możliwości oferowania przez użytkowników biznesowych tych samych towarów i usług na atrakcyjniejszych warunkach za pośrednictwem innych środków niż dane pośrednictwo internetowe;
 • Wskazanie szczegółowych, zgodnych z przepisami Rozporządzenia P2B, zasad dokonywania zmian warunków.

Podsumowując, warunki świadczenia usług na rzecz użytkowników biznesowych, które podlegają Rozporządzeniem P2B, będą musiały zawierać pełną i rzetelną informację o wszystkich okolicznościach ich świadczenia na przejrzystych zasadach, aby umożliwić użytkownikom biznesowym sprawiedliwy dostęp do konsumentów. W przypadku nieuzasadnionego wybiórczego lub uznaniowego zróżnicowania w traktowaniu użytkowników biznesowych i tym samym choćby potencjalnemu utrudnianiu dostępu do konsumentów, te przejrzyste zasady mają umożliwić użytkownikowi biznesowemu dochodzenie swoich praw.

Właściwe przygotowanie warunków jest tym istotniejsze, że od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie wspomniane powyżej przepisy przyznające osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, niektóre uprawnienia konsumenckie – m.in. przepisy o zakazie postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych będą również stosowane w odniesieniu do takich przedsiębiorców, jeżeli dana umowa zawierana jest bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz nie ma charakteru zawodowego dla danego przedsiębiorcy-usługobiorcy. Przygotowując warunki pośrednictwa internetowego, dostawcy powinni również zwrócić baczną uwagę na to, by od 1 stycznia 2021 r. nie zawierały one klauzul, które mogłyby zostać uznane za niedozwolone.

 

W części drugiej wpisu, jaka pojawi się już wkrótce, będziemy kontynuować opis nowych obowiązków dla dostawców serwisów pośrednictwa internetowego. Zapraszamy do lektury.


EDIT: część druga wpisu już dostępna >

Summary in English >

 


 

Działaj sPrawnie w eCommerce

Pandemia znacząco utrudniła prowadzenie stacjonarnej działalności sprzedażowej i usługowej. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zmianę modeli biznesowych i na przeniesienie swojej działalności do sieci. Ci zaś, którzy od dawna działają w internecie, teraz decydują się często na duże zmiany w zakresie sprzedawanych towarów czy usług. Tym bardziej istotne jest, by wszelkie działania podejmowane w sieci były zgodne z prawem i nie stanowiły ryzyka interwencji organów nadzoru.

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom przedsiębiorstw, zespół Commercial kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski przygotował usługę „Działaj sPrawnie w eCommerce”, w ramach której w tym wyjątkowym czasie oferuje wsparcie prawne w zakresie działań podejmowanych w sieci.   

Zapewniamy:  

 • Kompleksowe wsparcie prawne w związku z tworzeniem i działalnością sklepów internetowych 
 • Doradztwo związane z ochroną i promocją marki w sieci
 • Pomoc w zakresie umów handlowych w czasie pandemii  

Więcej informacji na eversheds-sutherland.pl

Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


O serwisie

Blog kancelarii Eversheds Sutherlandna którym piszemy o otoczeniu prawnym wytwarzania, sprzedaży, promocji i utylizacji produktów konsumenckich. Omawiamy kierunki zmian w prawie konsumenckim i ich wpływ na biznes m.in. w kontekście "Nowego ładu dla konsumentów" KE. Poruszamy kwestie regulacyjne związane z pełnym cyklem życia produktu - od pomysłu przez wprowadzenie do obrotu, działania promocyjne, dystrybucję, handel międzynarodowy, relacje z konsumentami, w tym sprawy związane z rękojmią, gwarancją i odpowiedzialnością za produkt przez prawo konkurencji, utylizację i recykling produktów oraz zgodność działalności biznesowej z regulacjami i najlepszymi praktykami dotyczącymi ochrony środowiska. Odnosimy się również do zagadnień związanych z prawnymi aspektami doboru marki produktu oraz egzekwowaniem jej skutecznej ochrony. Serwis tworzą prawnicy zespołu Commercial oraz zaproszeni goście.  

O autorach
Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter. Zostaw nam adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. Do subskrybentów bloga w pierwszej kolejności trafiać będą również przygotowywane przez nas materiały specjalne.


Tagi
gry komputerowe (6)Koronawirus (6)UOKiK (6)gry wideo (6)prawo autorskie (5)
dyrektywa omnibus (5)GameDev (5)sprzedaż online (4)RODO (4)konsumenci (4)sprzedaż detaliczna (3)Dane osobowe (3)sprzedaż konsumencka (3)ochrona własności intelektualnej (3)wyroby medyczne (3)konsument w sieci (3)COVID-19 (3)ochrona środowiska (2)wprowadzenie do obrotu (2)Pośrednictwo internetowe (2)nieuczciwe praktyki rynkowe (2)Usługi telekomunikacyjne (2)umowy (2)Badania kliniczne (2)piractwo domenowe (2)uprawnienia konsumenckie (2)placówki handlowe i usługowe (2)reklama (2)system kaucyjny (2)prawo konkurencji (2)P2B (2)zbiorowe interesy konsumentów (2)Komisja Europejska (2)domeny (2)gospodarka obiegu zamkniętego (2)środki ochrony indywidualnej (2)substancje niebezpieczne (1)odstąpienie od umowy (1)Produkty lecznicze (1)Rozszerzona odpowiedzialność producenta (1)sklep internetowy (1)Max Schrems (1)Dyrektywa Digital Single Market (1)greenwashing (1)social media (1)zatory płatnicze (1)Nowy ład dla konsumentów (1)internet rzeczy (1)dyrektywa plastikowa (1)sprzęt RTV/AGD (1)Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (1)inteligentne urządzenia (1)znaki towarowe (1)Europejska Agencja Chemiczna (1)produkty biobójcze (1)odpowiedzialność za produkt (1)opłata recyklingowa (1)substancje chemiczne w produktach (1)muzyka (1)TSUE (1)zielony ład (1)Privacy shield (1)influencer marketing (1)Marketing bezpośredni (1)produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (1)Prawo komunikacji elektronicznej (1)jednoosobowi przedsiębiorcy (1)wyroby akcyzowe (1)aktualizacja oprogramowania (1)kodeks cywilny (1)akcyza (1)Znakowanie (1)naruszenie znaku towarowego (1)
więcej...
Archiwum
2024
Poznaj inne nasze serwisy

Blog kodeksWpracy.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz dla prawidłowego funkcjonowania strony. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo poprzez ustawienia przeglądarki lub wyrażenie zgody poniżej. Możliwe jest także wyłączenie cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.Przechodzę do serwisu